لینک ثبت نام
شما هم می توانید با ثبت نام و از صفحه "حساب من"
و لینک "کارت من" دوستان خود را نیز در زیر مجموعه خود عضو سایت کنید!
تا از خرید آنها شما نیز تخفیف بگیرید!
برای بدست آوردن اسکنر QR به Play Store یا App Store مراجعه کنید! پس از نصب می توانید از آن برای اسکن کردن بار کد بالا استفاده کنید.